Hoe zout is de Schelde?


Auteur: Sonia de Keyzer

De Schelde is een rivier met een volledig open monding in de Noordzee, waardoor ze onder invloed van het getij staat. Net als haar zijrivieren trouwens, want eb en vloed zijn wel tot 160 km landinwaarts te voelen. Zo werkt het getij door tot in Gent (schelde) en Lokeren (Durme) en via de Rupel tot voorbij Zemst (Zenne), Werchter (Dijle) en zelfs een stuk voorbij Lier (Grote en Kleine Nete).

In een uitgestrekte zone vanaf de Westerschelde tot ongeveer in Temse mengt het zoet water uit de Schelde zich met het zout water van de Noordzee. Dit unieke samenspel bepaalt de zoutgradiënt of zoutgehalte van de Schelde.

Wat de Schelde verder ook uniek maakt binnen Europais de relatief uitgestrekt zone opwaarts Temse waar je een ecosysteem vindt van zoet water onder invloed van het getij.

Van zout naar zoet water

Het zoutgehalte van het Scheldewater (de saliniteit) bepalen we door de geleidbaarheid van het water te meten bij een bepaalde temperatuur. Het drukken we uit in in Practical Salinity Unit (PSU), waarbij 1 PSU gelijk is aan 1gram zout per kilogram water.

Op basis van het zoutgehalte kan volgende indeling worden gemaakt:

Saliniteit in PSUClassificatie
< 0,5Zoet water
0,5-5Licht zout water (oligohalien)
5-18Brak water (mesohalien)
18-30Sterk brak water (polyhalien)
> 30Zout water (euhalien)

 Invloed van getijden en seizoenen

De getijden bepalen sterk de aanvoer van zout water. Bij vloed stroomt er zout water vanuit de Noordzee de Schelde in, bij springtij en stormweer neemt die aanvoer zelfs nog toe. Daardoor schuift het zoute water landinwaarts op. Bij eb zien we het omgekeerde er wordt geen zout water aangevoerd waardoor het opschuift richting zee.

De aanvoer van zoet water in de Schelde is dan weer strek afhankelijk van de seizoen en de weersomstandigheden. De Schelde wordt gevoed door regen- en grondwater. In de herfst en winter valt er meer regen en is er dus meer afvoer van zoet water naar de zee, het zoute water vloeit naar de zee.

In de zomer is het droger en verplaatst het zoute water in de Schelde zich weer landinwaarts.

Invloed van mens en klimaat:

De Schelde heeft van nature een meanderende structuur. Door menselijke ingrepen, zoals het rechttrekken, bedijken en verharden van binnendijkse gebieden, wordt het zoete water steeds sneller afgevoerd bij eb. Bij vloed dringt het getij dan weer verder landinwaarts door. Ook langdurige droogteperiodes en de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering laten het getij verder landinwaarts doordringen, waardoor het zoute water steeds meer stroomopwaarts komt.

Momenteel wordt verder onderzocht in welke mate het zoute water met de jaren alsmaar verder Vlaanderen binnendringt en een toenemende verzilting van de Schelde in de hand werkt.

In het kader van het Sigmaplan en LIFE SPARC neemt men verschillende maatregelen om de zoetwaterafvoer te vertragen. Dat doet men door de rivier weer ruimte te geven in combinatie met de ontwikkeling van getijde natuur en door wetlands (draslanden) aan te leggen die het zoete water langer vasthouden.

Waterkwaliteit

Het zout gehalte in de Schelde speelt een belangrijke rol voor de kwaliteit van het water en het leven op en rond de rivier. Zo beïnvloedt de saliniteit onder meer de zuurstofconcentratie in het water. Bij stijgend zoutgehalte is de maximale zuurstofopname namelijk veel lager.

Tegelijkertijd heeft het zoutgehalte ook een invloed op de manier waarop waterplanten en -dieren zware metalen en andere chemische stoffen opnemen. Tenslotte kan een sterke verandering in de saliniteit gevolgen hebben voor de typische fauna en flora in en langs de rivier. Zo zijn wilgen en biezen beperkt zouttolerant en worden ze in zoutere zones verdrongen door rietvegetatie. Vooral kleine waterorganismen zoals het roeipootkreeftje en bepaalde algen ondergaan een invloed van het zoutgehalte. Zij hebben dan op hun beurt weer een invloed op het voorkomen van vogels en vissen die hen opeten.

Er zijn geen drempelwaarden beschikbaar voor het zoutgehalte, omdat er voor elk gehalte waardevolle leefgemeenschappen bestaan. Als het zoute water dieper het estuarium binnendringt, zal je zien dat op termijn die soorten verschuiven.

Bron: https://life-sparc.eu/duik-dieper/realtime-data-uit-de-schelde-vallei/zoutgehalte/