Het verlies van biodiversiteit


Auteur: Sonia de Keyzer

De laatste jaren neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet) drastisch af, vooral door menselijke activiteiten zoals verandering in landgebruik, vervuiling en klimaat.

Wat is biodiversiteit?

Het omvat het aantal soorten, hun genetische variatie en de interactie van deze levensvormen binnen complexe ecosystemen. In een VN-verdrag van 2019, waarschuwen wetenschappers dat 1 miljoen soorten, uit een geschat aantal van 8 miljoen, op punt staan om te verdwijnen. Men kan stellen dat we al halverwege de 6de massale uitsterving zijn in de geschiedenis van de aarde.

Voor ecosystemen duurt het bovendien miljoenen jaren om van zo’n uitsterving te herstellen.

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Gezonde ecosystemen zorgen voor essentiële behoeften die wij als vanzelfsprekend beschouwen.

Planten zetten bijvoorbeeld zonne-energie om en maken het beschikbaar voor andere levensvormen. Bacteriën en andere levende organismen breken organisch materiaal af tot voedingsstoffen die zorgen voor een gezonde bodem waar planten kunnen in groeien.

Bestuivers zijn essentieel voor de voortplanting van planten, die garant staan voor onze voedselvoorziening.

Planten en oceanen zijn belangrijke koolstofputten (dit zijn systemen die meer CO2 omzetten dan dat ze zelf uitstoten).

Kort gezegd, biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen.

Het helpt de klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen kan het verdwijnen van 1 soort een vergaande impact hebben op onze voedsel keten.

De hoofdredenen voor verlies van biodiversiteit

  • Verandering in landgebruik zoals ontbossing, intensieve monocultuur, verstedelijking.
  • Onmiddellijke exploitatie zoals jacht en visserij
  • Klimaatverandering.
  • Vervuiling.
  • Invasieve uitheemse soorten.
  • Bedreigde diersoorten in Europa.

Bedreigde soorten zijn planten of dieren die gevaar lopen om uit te sterven.

Slakken, schelpen en vissen worden het meest bedreigd.

Meer dan de helft van de Europese inheemse bomen zoals onder andere de paardenkastanje en lijsterbes worden bedreigd als ook 1/5 van de amfibieën en reptielen.

De poolvos, de Europese nerts, de Mediterrane monniksrob, de Noordkaper (een walvissoort)en de ijsbeer staan op dit moment op de lijst van de meest bedreigde zoogdieren in Europa. Ook het aantal bestuivers neemt af, 1 op de 10 Europese bijen- en vlindersoorten worden bedreigd met uitsterven.

Bronnen

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200109STO69929/verlies-aan-biodiversiteit-waarom-is-dit-een-probleem-en-wat-zijn-de-oorzaken