Paling in het ‘rood’


Auteur: Lieve Willaert

Neen geen paling in ’t groen op ons bord. Hier ga je zeker geen recepten vinden! Hier volgt wel wat verduidelijking over de kritieke situatie van onze paling. De paling staat in het rood!

Zoals je kan zien op bovenstaande grafieken, gaat het niet goed met de Europese paling.

De Europese paling is een regelmatig geconsumeerde vissoort.

Aalbiologen luiden dan ook al jaren de alarmklok want de Europese paling is langzaam maar zeker aan het uitsterven.

En tot hiertoe is men er nog niet in geslaagd om met succes palingen in gevangenschap te kweken. Men slaagt er maar niet in om geschikt voedsel te vinden voor de larven.

Een groot probleem dus!

Als we iets willen doen aan dit probleem moeten we op de eerste plaats achterhalen wat de oorzaken zijn. En er zijn er verschillende.

  • Toxische stoffen in het oppervlaktewater. Het is algemeen geweten dat op het einde van de vorige eeuw ons oppervlaktewater enorm vervuild was met pcb’s, halonen (brandvertragers), resten van medicijnen (bijv. oestrogeen, antidepressiva). Deze stoffen hebben een heel slechte invloed op de geslachtsontwikkeling en embryonale ontwikkeling in de gonaden (organen die eicellen en zaadcellen produceren) van de ouderdieren. Nu is deze vervuiling ondertussen wel sterk afgenomen en verwacht men herstel. Maar laat nu net dit herstel uitblijven. Door hun hoge vetgehalte blijven de toxische stoffen immers lang in lichaam van de paling achter.
  • De klimaatsveranderingen resulteren soms in een vermindering of zelfs een verplaatsing van de Golfstroom. Wilgenbladlarven en glasaaltjes hebben het moeilijk om tot bij onze kustwateren te geraken.
  • Door de mens gebouwde hindernissen (waterkrachtcentrales, pompgemalen, dijken, dammen enz.) zorgen voor een enorm habitat verlies en bijhorende sterfte voor de paling. Maatregelen werden nu genomen om barrières weg te werken uit de migratieroutes van palingen vb. vistrappen en bypasses. De Sigmaprojecten in onze regio hebben hier al enorm in geïnvesteerd.
  • Predatoren zoals aalscholver kwamen in de jaren 70 amper voor in onze regio omdat ze sterk werden bejaagd. Aalscholvers eten massa’s vis waaronder ook paling, maar ook het voedsel dat de paling zelf op zijn menu heeft staan.
  • Ziektes (Evrex virus) en parasieten (zwemblaasworm) plagen de paling zodat die niet fit geraakt om de overtocht te riskeren.
  • Door al deze factoren zijn de laatste jaren de vetreserves van de alen sterk verminderd zodat ze niet fit geraken voor de overtocht.
  • Tot 2010 was er flinke overbevissing van glasaaltjes die dan verkocht werden aan kwekerijen hier maar vooral in Azië. Men probeerde de glasaaltjes op aquacultuur groot te brengen. Onze restaurants worden op deze manier bevoorraad.

Op dit ogenblik is de Europese paling een beschermde diersoort. Gevangen glasaaltjes mogen zeker niet meer geëxporteerd worden buiten de eurozone.

Een deel van de gevangen glasaaltjes wordt uitgezet in onze binnenwateren daar waar migratieroutes zouden verstoord zijn.

https://www.rtv.be/artikels/28500-glasaaltjes-uitgezet-klein-brabantse-wateren-a80519

Zoals je kan lezen in dit artikel gebeurde dat op 26 maart bij ons in de streek.

Door de dalende populatie gaat de prijs van de paling automatisch verhogen en merkt men een dalende trend in de productie van paling op aquacultuur. Zo krijgt de populatie de kans om zich te herstellen

Maar gezien de lange generatieduur van de aal kan het wel 80 tot 200 jaar duren voor de populatie zich kan herstellen.

De aal blijkt niet van staal en dat is een zorg voor ons allemaal!

De paling op waarnemingen.be.

Bronnen